Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΑρχείο Παλαιότερων Επιδοτούμενων ΠρογραμμάτωνΠρογράμματα ΕπιδότησηςΜέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

ICT4GROWTH

 ICT4GROWTH

Ανακοινώθηκε την 13/3/2013 η  Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «ICT4GROWTH» μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, στις 23:00.

Προκηρύχθηκε την 27/12/2012 το πρόγραμμα ICT4GROWTH, το οποίο αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού €120 εκατ.

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

1. Σκοπός

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH, αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ICT4GROWTH στοχεύει κυρίως:

   • Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
   • Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
   • Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
2. Κατηγορίες επενδύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του προγράμματος ICT4GROWTH υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

    • Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
    • Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους.

* Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι (π.χ. Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση, κάλυψη έως του 70% της Δημόσιας Δαπάνης κ.α.).

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην κατηγορία Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Επιπλέον, ενισχύονται ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει:

     • Να είναι ώριμα τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικά σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
     • Να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής.
     • Να χαρακτηρίζονται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης.
     • Να απευθύνονται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτουν διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής.
     • Να είναι ανταγωνιστικά σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Έμφαση & προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού, όπως:

      • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
      • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
      • Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
      • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
      • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
      • Μεταφορές.
      • Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ).
4. Εξαιρέσεις

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν ενισχύει επιχειρήσεις οι οποίες:

       • Είναι προβληματικές.
       • Χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
5. Ενισχυόμενες δαπάνες

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

        • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
        • Μηχανολογικός & μηχανογραφικός εξοπλισμός.
        • Λογισμικό.
        • Μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
        • Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη όπως (π.χ. μισθός ερευνητικού προσωπικού, αποσβέσεις εξοπλισμού για R&D κ.α.).
        • Λειτουργικές δαπάνες οι οποίες είναι αποτέλεσμα της έρευνας & ανάπτυξης.
        • Γενικά έξοδα (μετακίνηση και διαμονή, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, κλπ).
        • Δαπάνες μεταφοράς/αγοράς τεχνογνωσίας.

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν ενισχύει δαπάνες όπως:

         • Δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές.
         • Συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες.
         • Λοιπές τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
         • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
6. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης στο πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέρχεται σε:

          • 300.000€ για την κατηγορία μεσαίου μεγέθους επενδυτικών σχεδίων και με μέγιστο ύψος επένδυσης τα 5.000.000€.
          • 5.000.000€ για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων σημαντικού εύρους και με μέγιστο ύψος επένδυσης τα 20.000.000€.
7. Ποσοστά επιχορήγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης στο πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 προκύπτει σύμφωνα με το είδος των ενισχυόμενων δαπανών και το μέγεθος του φορέα επένδυσης. Αναλυτικότερα:

ΦΑΣΗ Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage)
Κατηγορία Δαπανών Μέγιστο % επί Π/Υ Είδος Πρότασης Μικρές Μεσαίες Μεγάλες
Προετοιμασία & σχεδιασμός έρευνας 5% 50% 50% 40%
Βιομηχανική έρευνα 25% Μεμονωμένη 70% 60% 50%
Σύμπραξη 80% 75% 65%
Ανάπτυξη Μεμονωμένη  45% 25% 35%
Σύμπραξη 60% 50% 40%
Απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας  5% Μεμονωμένη 45% 35% -
Σύμπραξη 60% 50% -
Διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμός της έρευνας & ανάπτυξης  15% Μεμονωμένη 45% 35% 25%
Σύμπραξη 60% 50% 40%


ΦΑΣΗ Β (Υποχρεωτική): Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (commercialization stage)
Κατηγορία Δαπανών Μέγιστο % επί του Π/Υ Περιφέρεια Επένδυσης Μικρές Μεσαίες Μεγάλες
Εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών Έως 50% Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο 35% 25% 15%
Αττική, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία 40% 30% 20%
Προετοιμασία, διάθεση τελικού προϊόντος/υπηρεσίας Έως 50% Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά 50% 40% 30%
Ανατ.Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα 60% 50% 40%

Επιχειρηματική δικτύωση

30% φάσης Β
Όλες οι Περιφέρειες
50% 50%
8. Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 ξεκινά την 14/1/2013 και ολοκληρώνεται την 5/4/2013.

9. Κονδύλια Προγράμματος

Το πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

10. Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ 2007-2013 για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.