Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Ταμείο Αλιείας

 Ταμείο Αλιείας

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία Ταμείο Αλιείας συστάθηκε με την 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το Ταμείο Αλιείας, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, η οποία ανήκει στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), δημιουργήθηκε προκειμένου να συνδράμει στην μόχλευση των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των δανείων των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στα μέτρα 1.3, 2.1: Υδατοκαλλιέργεια, 2.3: Μεταποίηση & Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

1. Σκοπός

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Αλιείας είναι η παροχή προϊόντων δανειοδότησης σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή/και σε επαγγελματίες αλιείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της παραγωγής, μεταποίησης & εμπορίας προϊόντων αλιείας, καθώς και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επιλεγμένες αλιευτικές περιοχές.

Ειδικότερα, βασικός στρατηγικός στόχος του Ταμείου Αλιείας είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου με ποικιλία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα εξασφαλίζουν την επανείσπραξη των επενδυόμενων σ’ αυτά κεφαλαίων, τη βιωσιμότητα του Ταμείου Αλιείας, τη δυνατότητα ώστε τα κεφάλαια του να μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση και νέων Δράσεων, προκειμένου για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα της Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας, μέσω και πάλι επιστρεπτέων επενδύσεων ή εγγυήσεων για επιστρεπτέες επενδύσεις, ή άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

2. Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Αλιείας γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο & την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, με συνολική δαπάνη ύψους €35 εκατ., η οποία θα διατεθεί προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των δικαιούχων επιχειρήσεων & επαγγελματιών αναφορικά με τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

3. Ενισχυόμενες δράσεις

Οι πιστώσεις του Ταμείου Αλιείας θα προέρχονται στα παρακάτω μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013:

   • Μέτρο 1.3: Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου της Ελλάδας.
   • Μέτρο 2.1: Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής.
   • Μέτρο 2.3: Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων της μεταποίησης & εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
   • Μέτρο 4.1: Παροχή Δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της ελκυστικότητας αλιευτικών περιοχών.
4. Είδος ενίσχυσης

Το είδος ενίσχυσης των επενδύσεων που θα εντάσσονται στο Ταμείο Αλιείας, θα αφορά την επιδότηση επιτοκίου – εγγυοδοσία για την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων. Ειδικότερα, το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Αλιείας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις & επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της αλιείας, που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%.

5. Διάρκεια δανείων

Η διάρκεια των δανείων εκτιμάται ότι θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια.

6. Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση δανείου από το Ταμείο Αλιείας, υποβάλλονται μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας, υπό την προϋπόθεση πως το επιχειρηματικό τους σχέδιο έχει λάβει την απόφαση υπαγωγής σε ένα από τα Μέτρα 1.2, 2.1, 2.3, 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Κατόπιν η Τράπεζα αξιολογεί την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο και εφόσον υπάρξει εγκριτική απόφαση, το προωθεί στο ΕΤΕΑΝ, έτσι ώστε να υπαχθεί στο Ταμείο Αλιείας. Μετά την απόφαση υπαγωγής, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα καθώς και την ΕΥΔ ΕΠΑΛ.

Στην παρούσα φάση, η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, καθώς στις 02.03.2012 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή συνεπενδυτή λήγει στις 20.03.2012, οπότε και θα ανοιχθούν οι φάκελοι των υποψηφίων.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.