Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕΣΠΑ 2014-2020Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

 πρόγραμμα Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε την 6/6/2016 2η Παράταση ηλεκτρονικών υποβολών του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» έως την 8/7/2016 και ώρα 17:00.

Προκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €130 εκατ.

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (και έως 200.000€) υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται σε 50%, για διάστημα 12-24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  ενισχύονται Υφιστάμενες & Νέες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς της οικονομίας:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ).
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
  • Υλικά / Κατασκευές.
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
  • Ενέργεια.
  • Περιβάλλον.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
  • Υγεία.
  • Χονδρικό εμπόριο.

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  είναι η επιχείρηση να διαθέτει μέχρι την 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και να διαθέτει κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 πατώντας εδώ

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

  • Ανέγερση κτιρίου(έως max 40% επί της επένδυσης).
  • Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης/διαρρύθμισης χώρων & εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου(έως max 40% επί της επένδυσης).
  • Κτιριακές εργασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας περιβάλλοντος (έως max 40% επί της επένδυσης).
  • Μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός (έως max 90% επί της επένδυσης).
  • Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων (έως max 90% επί της επένδυσης).
  • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης(έως max 15.000€).
  • Τεχνολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, laptop, server κλπ) και λογισμικό (έως max 90% επί της επένδυσης).
  • Εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας περιβάλλοντος  (έως max 90% επί της επένδυσης).
  • Έπιπλα γραφείου (έως max 10% της κατηγορίας Μηχανήματα-Εξοπλισμός).
  • Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας  (έως max 5.000€/διαχειριστικό σύστημα).
  • Προβολή - Προώθηση σε διεθνείς εκθέσεις ή επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συμμετέχει για πρώτη φορά .
  • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (έως max 5.000€).
  • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή  (έως max 5.000€).
  • Σχεδιασμός λογοτύπου & εταιρικής ταυτότητας  (έως max 5.000€).
  • Κατασκευή ιστοσελίδας ή αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας  (έως max 2.500€).
  • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης  (έως max 5.000€).
  • Δαπάνες κατοχύρωσης πατεντών & ευρεσιτεχνιών .
  • Αμοιβές Συμβούλων (έως max 6.000€) .
  • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού (έως max 40% της επένδυσης και μέχρι συνολικά 24.000€).

4. Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 15.000€-200.000€ ανάλογα και με τον κύκλο εργασιών (Τζίρος) της επιχείρησης του έτους 2015, βάσει του οποίου η επένδυση δεν μπορεί να τον ξεπερνά (π.χ. αν ο τζίρος της επιχείρησης για το έτος 2015 είναι 50.000€ τότε η εν λόγω επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει επένδυση έως 50.000€)

5. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται από 40% έως 50% της επένδυσης (ανάλογα με το αν θα ενσωματωθεί δαπάνη προσωπικού ή όχι στην επένδυση) και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

6. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον στο 30% της επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.

7. Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €130 εκατ. (θα προκηρυχθούν 2 κύκλοι €110 εκ. για το Α' εξάμηνο 2016 & €20 εκ. για το Β' εξάμηνο 2016 αντίστοιχα). Ειδικότερα:

  • A κύκλος υποβολή προτάσεων από 7/4/2016 - 8/7/2016): €110 εκατ. 
  • Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο Α' Εξάμηνο 2017: €20 εκατ.

8. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές » του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Α' ΚΥΚΛΟΣ) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 7/4/2016 - 8/7/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ήτοι η 11/2/2016.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 500€+ΦΠΑ 24%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 500€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.