Νέο Πρόγραμμα: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

 επιδότηση εστιατορίου

 

 

Προκηρύχτηκε την 19/12/2018 το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €60 εκατ.

Το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 50% επιδότηση (και από 10.000€ έως 150.000€) υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση.

Στόχος του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

   • Λιανικό εμπόριο
   • Παροχή υπηρεσιών εστίασης
   • Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
   • Παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

    • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 
    • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
    • Μεταφορικά Μέσα
    • Πιστοποίηση Υπηρεσιών – Διαδικασιών
    • Ψηφιακή Προβολή
    • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες - Δαπάνες Κατάρτισης
    • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι επενδυτικές προτάσεις του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα από 06/02/2019 μέχρι 19/4/2019.

Δείτε περισσότερα…