Νέο Πρόγραμμα: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Προκηρύχτηκε την 19/12/2018 το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €400 εκατ.

Το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 65% επιδότηση (και έως 200.000€) υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας.

Στόχος του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως 50 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) οι οποίες απασχολούσαν κατά το έτος 2018 τουλάχιστον 2 Ετήσιες Μονάδες Εξαρτημένης Εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας και ενδεικτικά:

   • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
   • Ενέργεια
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα - Μεταφορές
   • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
   • Περιβάλλον
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
   • Υγεία
   • Υλικά - Κατασκευές
   • Χονδρικό Εμπόριο
   • Συνεργεία Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών
   • Νομικές & Λογιστικές Δραστηριότητες
   • Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες
   • Ιατρικές & Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
   • Κέντρα Αισθητικής
   • κλπ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

    • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
     • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
     • Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο
     • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.
     • Λοιπός Εξοπλισμός
    • Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
    • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
    • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
    • Ψηφιακή Προβολή
    • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
    • Μεταφορικά Μέσα
    • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% - 65% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης (ανά κατηγορία δαπάνης) ανάλογα με το ύψος των εξαγωγών (εφόσον υπάρχουν) της επιχείρησης κατά το έτος 2018.

Οι επενδυτικές προτάσεις του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα από 06/02/2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε περισσότερα…