Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕΣΠΑ 2014-2020Επανεκκίνηση της Εστίασης

Επανεκκίνηση της Εστίασης

 

 ΕΣΠΑ Εστίασης

 

 

 

Προκηρύχτηκε την 12/05/2021 το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €330 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019) υφιστάμενων Πολύ μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2020) που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Εστίασης.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η επιχορήγηση Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020  θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης (έως 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019).

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται Υφιστάμενες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2020) Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες:

   • Δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εστίασης (Εστιατόρια, Καφετερίες, Catering, Κυλικεία, Καντίνες, κλπ)
   • Έχουν ως ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020) ή Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα Έσοδα (για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις), την Εστίαση
   • Έχουν συσταθεί έως την 31/12/2020
   • Έχουν οποιαδήποτε Νομική μορφή (εντάσοονται ακόμη και οι Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, Franchise, κλπ)
   • Έχουν μείωση τουλάχιστον 30% στο Τζίρο τους το 2020 σε σχέση με το 2019 (με εξαίρεση όσες συστάθηκαν το 2020 οι οποίες δεν έχουν τέτοιο ζήτημα)
   • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
   • Διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο χώρο της επιχείρησης

*Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

     • Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
     • Τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
     • Οι εξωχώριες επιχειρήσεις 

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι ακόλουθες:

       • να λειτουργούν με οποιαδήποτε Νομική μορφή επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Επιχειρήσεις Franchise, κλπ] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
       • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
       • να έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης έως την 31/12/2020.
       • να είναι υπόχρεες σε υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ.
       • να έχουν ως ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020) ή Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα Έσοδα (για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις), την Εστίαση (ΚΑΔ 56.10, 56.21, 56.29.20, 56.30)
       • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας
       • να έχουν μείωση τουλάχιστον 30% στο Τζίρο τους το 2020 σε σχέση με το 2019 (με εξαίρεση όσες συστάθηκαν το 2020 οι οποίες δεν έχουν τέτοιο ζήτημα)
       • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
       • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν στην προμήθεια πρώτων υλών οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την επανέναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/4/2021 - 31/12/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιχείρηση που θα λάβει την επιδότηση θα πρέπει να την αναλώσει σε Α ύλες και να αφοροά τουλάχιστον το 70% του συνολικού ύψους των Α' υλών που θα προμηθευτεί η επιχορήγηση. Με άλλα λόγια, θα πρέπει κάθε δικαιούχος να προμηθευτεί μεγαλύτερο ύψος (σε αξίας) Α υλών από την ληφθείσα επιχορήγηση.

6. Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019.

7. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 100% επιχορήγηση.

8. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2021.

9. Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €330 εκατ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

10. Προθεσμίες υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή  30/07/2021 ώρα 15:00.

11. Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.